Dış Ticaret Politikası Amaçları

Dış Ticaret Politikası Amaçları

26 Ocak 2019

Dış Ticaret Politikası Amaçları, toplamda on maddeden oluşmaktadır. Bunlardan ilki Hazineye gelir kazandırmak;

1-Hazineye Gelir Kazandırmak

Hazineye gelir kazandırmak için; İthalat veya ihracat işlemlerine konulan vergiler hazinenin gelir kaynaklarının başında gelir. bu önemli bir faktördür çünkü hazineye gelir kazandırmak dış ticarette önemli bir kuraldır.

Reklamlar

Dış Ticaret Politikasının Başlıca Amaçları, toplamda on maddeden oluşmaktadır. Bunlardan ikincisi İktisadi Kalkınma;

2-İktisadi Kalkınma

İktisadi kalkınma ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi ithal ikameci sanayileşme modelidir. Bu model ile devlet idaresi, sanayiciyi korumaktadır. İkinci model dışa açık sanayileşme modelidir. Bu modelde kısa vadede ihracatı arttırmayı ve döviz gelirlerinin arttırılması hedeflenir. Bu model ile ülkede olmayan ürünlerin ihracatı hedeflenir ve dışa bağımlılık azalır.

İktisadi kalkınma dış ticaret için önemli olup, plan ve programlandırmada yardımcı olur.

3-Cari Açığının Önlenmesi

Dış ödemeler dengesi cari açık veren ülkelerde, döviz rezervlerinin azalacağı ve ithalatta sınırlayıcı politikalar getirilebilir. cari açığı yani bu durumu gidermenin bir diğer yolu ise ülkede ihracatı ve döviz gelirinin arttırmaktır.

4-Yurt İçi Fiyat İstikrarının Korunması

Yurt içinde fiyat istikrarını koruyabilmek amacıyla, Kamu idaresi, istihdamın artması için iç talebi ithal ürünlerden yerli ürünlere yönlendirebilirler. Böylelikle yurt içi üretim artar ve istihdamda orantılı olarak artış gösterir.

5-Ülke Sanayisini Dış Rekabetten Koruma

Ülke sanayisini uluslararası rekabete korumak için kotalar, vergi tarifeleri, ithalat yasakları gibi politikalar uygulanabilmektedir. bu sayede ülke sanayisini dış rekabetten koruyabiliriz.

6-Piyasadaki Aksaklıkların Önlenmesi

İç piyasada herhangi bir ürün monopolistik özellik gösteriyor ise tüketiciler düşük kaliteli bu ürünü yüksek fiyatla sahip olabilirler. Piyasadaki aksaklıkları önleminin yolu üretim miktarının artması için kamu idaresi gümrük vergilerini düşürüp ithal ürünlerin monopol ürünlere kıyasla daha ucuza satılmasını amaçlar.

Bu sayede monopolistik ya da oligopolistik yapıyı yıkmayı hedefler.

7-Sosyal Etkenler

Ülke idaresi; sosyal etkenler için kamu ahlakını, kamu güvenliğini, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ürünlerin ithalatını yasaklayıcı politika araçları kullanır. Benzer neden ve politikalar ile uluslararası anlaşmalar gereğince başka ülkelere ihracı da yasaklanabilir.

8-Uluslararası İlişkiler İyileştirilmesi

Uluslararası ilişkiler de en önemli faktör devletlerarasında dostane bir ilişkinin kurulmasıdır ve bu uluslararası ilişkilerde iyileşmeyi kolaylaştırır.

Fakat barışçıl ilişkiler bulunmayan ülkeler aralarında bir güven inşa edemedikleri için ticari yönden de birbirleriyle ilişkiye girmek istemezler. İyi ilişkiler kurulmuş devletlere ise gümrük vergileri indirilirken, ilişki kurulamamış devletlere ise tam tersi yapılır.

9-Dış Ticarette Tekelcilikten(Monopol)Faydalanmak

Dış Ticarette herhangi bir ürünün üretiminde monopol(Tekelcilik) konumda ise malın fiyatı artırılmak isteniyorsa, bu malın ihracatına kota konulur. İzleyen süreçte dış ticaret hadleri kota koyan ülke lehine değişir.

10-Kendi Kendine Yeterli Olma İsteği (Otarşi)

Ülkeyi idare edenler benimsemiş oldukları araçlarla(para politikası, maliye politikası, kotalar, vergiler, sübvansiyonlar) asgari düzeye indirilebilir ve kendi kendine yeterli olabilir. Ülke kaynakları kullanılarak sanayi, tarım, hizmet ve teknoloji üretimi gibi önceden belirlenmiş sektörlerde gelişmeye başlayabilir. Bu nedenle ithalat işlemlerinde sınırlayıcı bir politika izleyebilir.

Değerli okurlarımız, Dış Ticaret Politikası Amaçları detaylıca sizlere bahsetmeye çalıştık. Bunlar dışında, dış ticaret açığı, dış ticaret bakanlığı, dış ticaret çeşitleri, dış ticaret dengesi, dış ticaret eğitimi, dış ticaret fazlası, dış ticaret gümrük tarifesi ,dış ticaret hacmi, dış ticaret işlemleri, dış ticaret kavramları, dış ticaret lojistik, dış ticaret mevzuatı, dış ticaret müsteşarlığı, dış ticaret ödeme şekilleri, dış ticaret politikası, dış ticaret rejimleri ve dış ticaret sertifikası başlıkları hakkında bilgi almak için Google arama yapabilirsiniz.

Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret · Ticaret Hukuku

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir