Dış Ticarette Lojistik

Dış Ticarette Lojistik

30 Ocak 2019

Dış Ticarette Lojistik; Gerek Türkiye’nin dış ticaretinde lojistik imkânlarının etkin bir şekilde kullanılması su­retiyle ihracat ve hatta ithalat maliyetlerimizin düşürülmesi, gerekse stratejik coğrafi konu­mumuzun sağladığı avantajdan yararlanılarak ülkemizin bir transit ticaret merkezi konumuna getirilmesi Türkiye’nin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Bu ihtiyaçtan hareketle ve dış ticarette rekabet gücü açısından lojistik kabiliyetlerin belirleyiciliğini dikkate alarak. Ekonomi Bakanlığında “Lojistik ve Diğer Hizmetler Dairesi ihdas edilmiştir.

Reklamlar

Bu çerçevede, ihracat sürecinde yer alan kamu ve özel sektör aktörleri arasındaki koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması, dış ticaretin içerisinde oransal olarak artan lojistik maliyetlerinin azaltılması ve teslimat sürelerinin hızlandırılması suretiyle rekabet gücünün artırılması ve Türkiye’nin bölgesel lojistik merkezi olma potansiyelinin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.

Başta İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Mersin, Gaziantep, Samsun, Zonguldak, Trabzon gibi ticaret ve taşımacılığın yoğunlaştığı merkezler olmak üzere, sadece günümüzün ihtiyaç­larını değil, katlanarak artan dış ticaret hacmini de dikkate alarak önümüzdeki en az 30-40 yıllık ihtiyaçlara cevap verebilecek büyüklükte Lojistik Merkezlerinin oluşturulması büyük önem taşımaktadır.

Uluslararası Lojistik Merkezi

Bu çerçevede, Mersin’de kurulması öngörülen Uluslararası Lojistik Mer­kezine ilişkin profesyonel çalışmalar Ekonomi Bakanlığının desteği ile başlatılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen deneyimin, diğer il ve bölgelerin benzer çalışmalarına örnek teşkil edeceği düşünülmektedir.

Lojistik merkezlerin sadece yurt içinde değil, Türkiye’nin ihracatı açısından stratejik önemi haiz yurt dışı yakın bölgelerde de kurulması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, Güney Rusya’da bir lojistik merkezi kurulmasına yönelik olarak ilgili kamu ve özel sektör kuruluş­larının da katılımıyla çalışmalar devam etmektedir. Diğer yandan, ihtiyaç-talep analizlerine göre, başta ABD ve Romanya olmak üzere diğer ülkelerde de benzer çalışmaların başlatıl­ması öngörülmektedir.

İhraç taşımalarında yoğun olarak yararlanılan mevcut hatlara ilave olarak, yeni kara ve/ veya deniz hatlarının Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki ticarete ivme kazandıracağı düşüncesiyle, yeni ulaşım hatlarının hayata geçirilmesi ve ihracatında etkin kullanımına yönelik çalışmalar da Ekonomi Bakanlığınca doğrudan yürütülmekle veya söz konusu çalışmaların koordinasyon süreci içerisinde aktif olarak yer alınmaktadır.

Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı tarafından Türkiye’nin başta komşu ülkelerine (Yunanistan, Bulgaristan, İran. Irak, Suriye. Azerbaycan, Gürcistan. Rusya Federasyonu, Ukrayna, Ro­manya) yönelik ihraç taşımalarında karşılaşılan sorunlar olmak üzere, tüm sorunların çözü­müne katkıda bulunulmaya devam edilmektedir.

Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir