Site icon Kültür Denizi

Ekonomiden Kesimler

Ekonomiden Kesimler

Ekonomiden Kesimler Ekonomi Nedir? Ekonomiden Kesimler nedir Ekonomiden Kesimler nelerdir

Ekonomiden Kesimler dört kesime ayrılmaktadır. her birinin kendine has özelliği bulunup, ekonominin kesimlerini yansıtmaktadır. Bunlar;

1-Kişiler (hane halkı)

Ekonomi çalışırken yani emeğini satarak geçinenler ile emekli olup aylığı alanlar bu kategoride olur. Kişiler genellikle emeğini kamu kesimine, firmalara ya da yabancı yatırımcılara satarak ücret elde eden kesim olarak kabul edilir.

2-Özel kesim (firmalar)

Üretim faktörlerini istihdam ederken ürün veya hizmet üretimi gerçekleştiren kuruluşlar bu kategoride yer alır. Bu firmalar arasında bankalar ve sigorta şirketleri de vardır. Kişilerden ve kamu kurumlarından mal ve hizmet satın alarak harcama yaparlar.

3-Kamu kesimi

Kamu kesimi; merkezi hükümet, belediyeler, kamu iktisadi kuruluşları gibi tüzel kişilerden oluşur. Bunların her biri makroekonomi açısından harcama yapan, gelir toplayan, aldıkları karar ve yaptıkları uygulamalar ile ekonomiyle ilgili eylemlerde bulunan kurumlardır. Kamu kesiminin önemli kuruşlarından bazıları şunladır, Maliye bakanlığı, Hazine ve Merkez Bankası’dır.

Maliye Bakanlığı Tarihi: Türkiye’de ise 1980’li yıllarda iç denetim uygulamasına özel sektörde başlanmış ve uygulamanın yaygınlaşması ile 1995 yılında “Türkiye İç Denetim Enstitüsü” (TİDE) kurulmuştur. 2000’li yıllarda Bankacılık Gözetimine İlişkin Basel Komitesi, bankalar için bazı iç denetim faaliyetlerini zorunlu kılmıştır.

2003 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarında iç denetim zorunlu hale getirilmiştir. Kanun’un 63.maddesinde iç denetimin uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak sertifikalı iç denetçiler tarafından yapılacağı, kamu idarelerinde doğrudan üst yöneticiye bağlı İç Denetim Birimi Başkanlıklarının faaliyete geçirileceği ifade edilmiştir.

Merkez Bankası Tarihi: Merkez Bankası; farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen işlevlerin tek elde toplanmasının ardından, 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Banka; diğer kamu kurumlarından tamamen ayrı ve bağımsız statüsünün bir göstergesi olarak, anonim şirket biçiminde hukuki varlığını kazanmıştır.

4-Dış dünya

Bir ülkenin geri kalanı dış dünya adı verilen kesimi oluşturur. Kişiler, özel kesimler, kamu kesimi mal ve hizmet alım satımı açısından dış dünyayla ilişki içerisindedir. Ekonomiden Kesimler bu şekildedir.

Ekonomi Nedir?

Ekonomi nedir diye sorulduğunda, siyaset bilimi, coğrafya, matematik, sosyoloji, psikoloji, mühendislik, hukuk, tıp ve işletme dahil olmak üzere diğer birçok alanda menfaati olan bir sosyal bilimdir. Ekonominin temel amacı, özel ve sosyal hedeflere ulaşmak için kaynakların en mantıklı ve etkili kullanımını belirlemektir. 

Üretim ve istihdam, yatırım ve tasarruf, sağlık, para ve bankacılık sistemi, vergilendirme ve harcama ile ilgili hükümet politikaları, uluslararası ticaret, endüstriyel organizasyon ve düzenleme, kentleşme, çevre sorunları ve yasal konular (mülkiyet haklarının tasarımı ve uygulanması gibi), sadece ekonomi biliminin kalbindeki endişelerin bir örneğidir.

Exit mobile version