Genel Sistem Teorisi ve Örgütsel Sistem Teorisi

Genel Sistem Teorisi ve Örgütsel Sistem Teorisi

30 Ocak 2019
 • Evren bir sistemdir.
 • Evrende her oluşum belirli bir sisteme bağlı olduğu düşünüldüğünde, düzensizliğin ve sistemsizliğin olmadığı kolayca anlaşılır.
 • Sistem kavramı, sosyal bilimlere biyolojiden aktarılmıştır.
 • Yönetim bilimi bu kavramı biyolojideki anlamına uygun bir şekilde ele almıştır.
 • Biyolojide her canlı karşılıklı olarak birbirine bağımlı ve birbirini etkileyen alt sistemlerden oluşur. İnsan buna en iyi örnektir. Sindirim, solunum, sinir sistemi gibi pek çok alt sistemden meydana gelmektedir.
 • Yönetim biliminde bir örgüt veya işletmede karşılıklı olarak bağımlı ve birbirini etkileyen alt sistemlerden oluşur.
 • Sistem, “parçalardan oluşan, parçaların birbirleriyle ve dış çevreyle ilişkilerinin bulunduğu bir bütün” olarak tanımlanmaktadır.
 • Örgütler de sistemdirler ve alt sistemlerden oluşurlar.
 • Sistem yaklaşımı tek başına bir disiplin olarak değil, belirli olayları incelerken yararlanılan bir yönetim felsefesi, bir düşünce tarzı olarak kullanılmaktadır.
 • Sistem yaklaşımı, işletmeye çeşitli alt sistemlerden oluşan, süreçleri ve amaçları olan bir bütün olarak bakar.
 • Her sistemi meydana getiren alt sistemler vardır.
 • Alt sistemler kendi aralarında ilişki içerisinde bulundukları gibi, ana sistemle de ilişkilidirler.
 • İşletme bir ana sistemken, muhasebe-finansman fonksiyonu, bir alt sistemdir. Bu alt sistemin pazarlama ve üretim gibi diğer alt sistemlerle ilişkisi bulunduğu gibi, işletmeyle de temel ve kaçınılmaz ilişkisi vardır.
 • Çevreyle sıkı etkileşim içerisinde olan sistemlere açık sistem, çevresiyle etkileşimi çok az olan sistemlere ise kapalı sistem denir.
 • Sosyal ve biyolojik sistemler açık sistemlere örnek olarak verilirken, mekanik sistemler ise, kapalı sistemlere örnek olarak gösterilebilirler.
 • Her sistem, bir çevrede faaliyet gösterir. Çevre, “sistemin sınırları dışında kalan her şey” şeklinde tanımlanmaktadır.
 • Çevre, kapalı sistemler açısından fazla bir öneme sahip değilken, açık sistemler açısından son derece önemlidir.
 • Açık sistemlerin verimlilikleri, çevreyi yöneltme yeteneklerine bağlıdır.
 • Kapalı sistemlerin sınırları çevresel ilişkilere açık değilken, açık sistemlerin sınırı çevresel ilişkilere elverişli bir özelliğe sahiptir.
 • Sistem teorisinde entropi ve negatif entropi vardır.
 • Entropi, sistemdeki tükenme yok olma eğilimini ifade eder.
 • Negatif entropi ise, bu tükenme ve yok olma eğilimine karşı koyma anlamına gelmektedir.
 • Kapalı sistemlerde entropi güçlüdür ve belirli bir süre sonra sistemin tamamen devre dışı kalmasına neden olmaktadır.
 • Çevreyle ilişkileri olmadığı için, kapalı sistemler entropiye karşı koyamazlar oysa açık sistemler böyle değillerdir.
 • Açık sistemlerin entropiye karşı koyma yetenekleri (negatif entropi) daha yüksektir.
 • Tüm sistemlerde, sistemin yapı ve işleyişini etkileyen faktörler bulunmaktadır.
 • Sistemi, kendi sınırları içinden etkileyen faktörlere değişken, sınırları dışından etkileyen faktörlere ise, parametre denir.
 • Kapalı sistemlerde sadece değişkenler etken durumda iken, açık sistemler hem değişkenler hem de parametrelerden etkilenerek kendisini sürekli olarak günceller.
 • Sistem yaklaşımının yönetim bilimine sunduğu diğer yabancı kavram holizm’dir.
 • Sinerjik etki diye de bilinen holizm, sistemin kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazlasını ifade etmesidir.
Makale Kategorileri:
Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir