Periyodik tablo

Periyodik Tablo

26 Şubat 2019

Periyodik Cetvel

İnsanlar antik çağdan beri karbon ve altın gibi elementleri bilmektedir. periyodik tablo Elemanlar herhangi bir kimyasal yöntem kullanılarak değiştirilemedi. Her Elementin eşsiz sayıda protonu vardır. Demir ve gümüş numunelerini incelerseniz, atomların kaç tane protona sahip olduğunu söyleyemezsiniz. 

Bununla birlikte, öğeleri farklı özelliklere sahip olduklarından ayırt edebilirsiniz. Demir ve gümüş arasında, demir ve oksijen arasında olduğundan daha fazla benzerlik olduğunu görebilirsiniz.

Reklamlar

Öğeleri organize etmenin bir yolu olabilir, böylece hangisinin benzer özelliklere sahip olduğunu bir bakışta söyleyebilirdiniz?

Periyodik Tablo Nedir

Dmitri Mendeleev, bugün kullandığımız elementlere benzer periyodik bir tablo oluşturan ilk bilim insanıydı. Mendeleev’in orijinal tablosunu (1869) görebilirsiniz. 

Bu tablo elementler atom ağırlığının arttırılmasıyla emrettiğinde elementlerin özelliklerinin periyodik olarak tekrarlandığı bir model ortaya çıktığını gösterdi. Bu periyodik tablo, Elementleri benzer özelliklerine göre gruplandıran bir grafiktir.

Periyodik Tablonun Doğuşu

Neden Mendeleev’in periyodik bir tablo yaptığını düşünüyorsunuz? Mendeleev’in zamanında birçok element keşfedilmeye devam etti. Periyodik tablo, yeni elementlerin özelliklerini öngörmede yardımcı oldu.

Mendeleev’in Periyodik Tablosu

Modern periyodik tabloyu Mendeleev’in tablosuyla karşılaştırın. Mendeleev’in tablosunun elementi çok yoktu, değil mi? Sorgulanmış işaretler ve unsurlar arasındaki boşluklar vardı ki burada keşfedilmemiş unsurların uyacağı öngörülüyordu.

Elementleri Keşfetmek

Proton sayısının değiştirilmesinin element numarası olan atom numarasını değiştirdiğini unutmayın. 

Bugün yeni unsurlar keşfedilmedi.  Bu yeni elementlerin özelliklerini önceden tahmin etmek için periyodik tabloyu kullanmaya devam edebilirsiniz.

Periyodik Özellikler ve Eğilimler

Periyodik tablo, Elementlerin birbirlerine kıyasla bazı özelliklerini öngörmeye yardımcı olur. Atom boyutu, tablonun sağından sola doğru hareket ettikçe azalır ve bir sütun aşağı inerken artar. 

Bir atomdan bir elektron çıkarmak için gereken enerji, soldan sağa doğru hareket ederken artar ve bir kolonu aşağı doğru hareket ettirdiğinizde azalır. Soldan sağa doğru hareket ederken kimyasal bir bağ oluşturma yeteneği artar ve bir sütun aşağı inerken azalır.

Bugünün Periyodik Tablosu

Mendeleev’in tablosu ve günümüz tablosu arasındaki en önemli fark, modern tablonun atomik ağırlığın arttırılması değil, artan atom numarası ile düzenlenmesidir. 

Tablo neden değişti? 1914’de Henry Moseley elementlerin atom sayılarını deneysel olarak belirleyebileceğinizi öğrendi. Bundan önce, atom numaraları artan atom ağırlığına dayanan element sıralamıştı. Atom sayıları önemliyse, periyodik tablo yeniden düzenlendi.

Dönemler ve Gruplar

Periyodik tablodaki öğeler, periyotlarda (satırlar) ve gruplar halinde (sütunlar) düzenlenir. Atomik sayı, bir satır veya periyot boyunca hareket ettikçe artar.

Dönemler

Elementlerin sıralarına dönemler denir. Bir elementin periyod sayısı, o element içindeki bir elektron için en yüksek enerji tüketmeyen enerji seviyesini belirtir. Bir periyodik tablodan inerken her periyottaki element sayısı artar, çünkü atomun enerji seviyesi arttıkça seviye başına alt seviyeler daha fazladır.

Gruplar

Elementlerin sütunları, eleman gruplarını tanımlamaya yardımcı olur. Bir gruptaki öğeler birçok ortak özelliği paylaşmaktadır. Gruplar, aynı dış elektron düzenine sahip elementlerdir. Dış elektronlara değerlik elektronları denir. Aynı sayıda değerlik elektronuna sahip oldukları için, bir gruptaki elementler benzer kimyasal özellikleri paylaşırlar. Her grubun üzerinde listelenen Roma rakamları, olağan değerlik elektronları sayısıdır. Örneğin, bir grup VA elementi 5 valence elektronuna sahip olacaktır.

Temsilci ve Geçiş Elementleri

İki grup grubu var. A grubu unsurlara temsili unsurlar denir. B grubu unsurları temsili olmayan unsurlardır.

Periyodik Tabloda Neler Var?

Periyodik tablodaki her kare bir element hakkında bilgi verir. Birçok basılı periyodik tablolarda bir öğenin sembolü, atom numarası ve atom ağırlığı bulabilirsiniz.

Elementlerin Sınıflandırılması

Elemanlar özelliklerine göre sınıflandırılır. Elementlerin başlıca kategorileri metaller, ametaller ve metaloidlerdir.

Madenler

Metalleri her gün görüyorsun. Alüminyum folyo bir metaldir. Altın ve gümüş metallerdir. Birisi bir elementin metal, metaloid veya metal olmayan biri olup olmadığını sorarsa, cevabı bilmiyorsanız, metal olduğunu tahmin edin.

Metallerin Özellikleri Nedir?

Metaller bazı ortak özellikleri paylaşıyorlar.

Parlak (parlak), yumaklaşabilir (dövülmüş olabilir) ve ısı ve elektrik için iyi iletkenlerdir. Bu özellikler, metal atomlarının dış kabuklarında elektronları kolayca hareket ettirme yeteneğinden kaynaklanmaktadır.

Metaller Nedir?

Çoğu öğeler metallerdir. Çok metal var, bunlar gruplara ayrılıyorlar: alkali metaller, alkalin toprak metalleri ve geçiş metalleri. Geçiş metalleri, lantanidler ve aktinitler gibi küçük gruplara ayrılabilir.

Grup 1: Alkali Metaller

Alkali metalleri periyodik tablonun IA (ilk sütun) grubunda bulunur. Bu elementlerin örnekleri sodyum ve potasyumdur. Alkali metaller tuzlar ve diğer pek çok bileşik oluştururlar. 

Bu elementler diğer metallerden daha az yoğun, +1 yüklü iyonlar oluşturur ve dönemlerinde elementlerin en büyük atom boyutlarına sahiptir. Alkali metalleri oldukça reaktiftir.

Grup 2: Alkali Toprak Metaller

Alkali topraklar periyodik tablonun IIA. Grupunda (ikinci sütun) bulunur.

Kalsiyum ve magnezyum, alkalin toprakların örnekleridir. Bu metaller birçok bileşik oluştururlar. + 2 yüklü iyonlara sahiptirler. Atomlarının atomları alkali metalinkinden daha küçüktür.

Gruplar 3-12: Geçiş Metaller

Geçiş elementleri IB ila VIIIB gruplarında bulunur. Demir ve altın geçiş metallerine örnektir.

Bu elementler yüksek erime noktaları ve kaynama noktaları ile çok zordur. Geçiş metalleri iyi elektrik iletkenleri olup çok yumuşaktırlar. Pozitif yüklü iyonlar oluştururlar.

Geçiş metalleri elementlerin çoğunu içerir, bu nedenle daha küçük gruplara ayrılabilirler. Lantanidler ve aktinitler geçiş elementleri sınıflarıdır. Geçiş metallerini gruplandırmanın bir başka yolu da, genellikle birbirine bağlı bulunan, çok benzer özelliklere sahip olan metallerin üçlü halinde olmasıdır.

Metal Üçlüler

Demir üçlüsü demir, kobalt ve nikelden oluşur. Demir, kobalt ve nikelin hemen altında, rutenyum, rodyum ve paladyumun paladyum üçlüsü bulunurken, altındaki osmiyum, iridyum ve platin platin triadıdır.

Lantanitler

Periyodik tabloya baktığınızda, grafiğin ana gövdesinin altında iki sıra öğenin bir bloğu olduğunu göreceksiniz. Üst sıra lantan sonrasında atom sayılarına sahiptir. Bu elementlere lantanitler denir. Lantanitler kolayca lekelenen gümüşi metallerdir. 

Oldukça yumuşak metallerdir, erime ve kaynama noktaları yüksektir. Lantanitler, birçok farklı bileşik oluşturmak için tepki verirler. Bu elementler lambalarda, mıknatıslarda, lazerlerde ve diğer metallerin özelliklerini geliştirmek için kullanılır.

Aktinitler

Aktinitler, lantanitlerin altındaki sıradadır. Atom sayıları actinium’u takip eder. Aktinidlerin tümü, pozitif yüklü iyonlarla radyoaktiftir. Bunlar reaktif metaller en ametaller olan bileşikler oluştururlar. Aktinitler ilaçlarda ve nükleer cihazlarda kullanılır.

13 ve 15. Grubun Tümü Metal Değildir

Gruplar 13-15 bazı metalleri, bazı metaloidleri ve bazı ametalleri içerir. Bu gruplar neden karışık? Metalden ametale geçiş kademeli. Bu öğeler, tek sütunlarda bulunan gruplara sahip olabilecek kadar benzer olmasa da, bazı ortak özellikleri paylaşmaktadırlar. Bir elektron kabuğunu tamamlamak için kaç elektron gerektiğini tahmin edebilirsiniz. Bu gruplardaki metallere temel metaller denir.

Ametaller ve Metaloidler

Metal özelliklerine sahip olmayan elementlere ametometaller denir.

Bazı elementlerin bazıları var, fakat metallerin tüm özelliklerine sahip değiller. Bu elementlere metalloidler denir.

Nonmetallerin Özellikleri Nedir?

Nonmetaller, ısı ve elektriğin zayıf iletkenidir. Katı metaller gevrektir ve metalik parlaklığı yoktur. Birçok çinko, elektronları kolayca kazanır. 

Nonmetaller periyodik tablonun sağ üst tarafında bulunur ve periyodik tablo boyunca çapraz kesen bir çizgi ile metallerden ayrılır. Metaller, benzer özelliklere sahip elemanlar sınıflarına ayrılabilir. Halojenler ve asal gazlar iki metal olmayan gruptur.

Halojenler

Halojenler periyodik tablonun VIIA. Grubunda bulunur. Halojen örnekleri klor ve iyottur. Bu elementleri ağartıcı maddeler, dezenfektanlar ve tuzlar olarak buluyorsunuz. Bu ametaller, -1 yüklü iyonlar oluştururlar. Fiziksel özellikler halojenlerin değişir. Halojenler oldukça reaktiftir.

Soylu Gazlar

Soygazlar periyodik tablonun VIII. Helyum ve neon, asal gazlara örnektir. Bu elemanlar, ışıklı işaretler, soğutucu akışkanlar ve lazerler yapmak için kullanılır. Asal gazlar reaktif değildir. Bunun nedeni, elektron kazanma veya kaybetme eğiliminin azlığıdır.

Hidrojen

Hidrojen, alkali metaller gibi tek bir pozitif yüke sahiptir ancak oda sıcaklığında metal gibi davranmayan bir gazdır. Bu nedenle, hidrojen genellikle bir ametal olmayan olarak etiketlenmiştir.

Metaloidlerin Özellikleri Nedir?

Metallerin bazı özelliklerine sahip elementler ve nonmetal bazı özellikler metaloidler olarak adlandırılır.

Silikon ve germanyum, metalloidlere örnektir. Metaloidlerin kaynama noktaları, erime noktaları ve yoğunlukları değişir. Metaloidler iyi yarıiletken üretirler. Metaloidler periyodik tablodaki metaller ile ametal olmayan metaller arasındaki diyagonal çizgi boyunca bulunurlar.

Karışık Gruplardaki Ortak Eğilimler

Karışık grup Elementlerinda bile, periyodik tablodaki eğilimler hâlâ geçerli olduğunu unutmayın. Atom boyutu , elektron çıkarma kolaylığı ve bağ oluşturma yeteneği, tablonun önünden geçerken tahmin edilebilir.

Değerli okurlarımız; Periyodik Tablo hakkında sizleri bilgilendirdiğimize inanıyoruz. Bunlar dışında; Periyodik tablo atom çapı, Periyodik tablo artan azalan, Periyodik tablo atom numaraları, Periyodik tablo bilim adamları, Periyodik tablo bloklar, Periyodik tablo erime noktası, Periyodik tablo element isimleri, Periyodik tablo isimleri, Periyodik tablo kodlama, Periyodik tablo orbital dizilimi, Periyodik tablo kaynama noktası başlıkları hakkında bilgi almak için Google’da arama yapabilirsiniz.

Makale Kategorileri:
Bilim

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir