Ticari İşletmelerin Birleşmesi

Ticari İşletmelerin Birleşmesi

29 Ocak 2019

Ticari İşletmelerin Birleşmesi; BK. m. 180’e göre, Bir işletme diğer bir işletme ile aktif veya pasiflerin karşılıklı olarak devralınması suretiyle birleştirilirse her iki işletmenin alacaklıları bir mamelekin devralınmasından doğan hakları haiz olup bütün alacaklarım yeni işletmeden alabilir.

Evvelce hakiki ve hükmi tek bir şahsa ait olup da kollektif veya komandit şirket haline konulan bir işletmenin borçları hakkında da aynı hüküm tatbik olunur”.

Reklamlar

İşletmelerin birleşmesi ya bir işletmenin diğerine katıl­ması (iltihak) ya da birden fazla işletmenin bir araya gele­rek yeni bir işletme meydana getirmesi (kombinasyon) şek­linde olabilir.

Mevcut bir işletmenin aktif ve pasifiyle birlikte bir bü­tün olarak başka bir işletmeye katılması, yukarıda açıklanan bir malvarlığı veya işletmenin devri hükmündedir. Devra­lan işletme, katılan işletmenin borçlarından dolayı sorumludur. Katılan işletmenin sahibi de iki yıl süre ile devralanla birlikte eski işletmesinin borçlarından sorumlu olmaya devam eder (BK. m. 180/11). Devralan işletmenin bir şahıs işletmesi veya bir şirket olması arasında bu açıdan fark yok­tur.

Birden fazla işletmenin aktif ve pasifleriyle birlikte yeni bir işletme meydana getirerek birleşmesi halinde de durum farklı değildir. Birleşmek suretiyle yeni işletmeye devre­dilen işletmelerin alacaklıları bütün alacaklarım yeni işlet­meden talep edeceklerdir. Katılan işletme sahipleri de iki yıl süre ile müteselsilen sorumlu olmaya devam edecekler­dir.

Ticari İşletmelerin Birleşmesi ve nev’i değiştirmesi TK. 146-152. maddelerde özel olarak düzenlenmiştir. Bura­da yer ulan hükümler ticaret şirketleri bakımından özel hüküm niteliğinde olup BK hükümlerine göre öncelikle uy­gulanması gerekir.

BK. m. 180, TTK anlamında birleşme sayılmayan ve TTK’ da ki şartlara uymayan birleşmelere uygulanır. Şüphe­siz ticari işletme niteliğinde olmayan işletmelerin birleşmesi bakımından da bu hüküm geçerlidir.

Makale Kategorileri:
Ticaret · Ticaret Hukuku

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir